Zápis jednání zastupitelstva obce Hoslovice konaného dne 6.3.2012 od 19,00 hod v zasedací místnosti v Hoslovicích.

Přítomni : 6 Omluven : 1 Hosté : 3

Program : 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

  1. Schválení programu jednání
  2. Obecní záležitosti : -projednání výběrového řízení na akci „Oprava sportovního areálu Hoslovice“ -projednání záměru pronájmu nebytových prostor v Hodějově -projednání záměru prodeje části pozemku v Hodějově -projednání záměru podání žádosti o granty vyhlášené Jihočeským krajem
  3. Různé a diskuse
  4. Závěr

K bodu 1/ -jednání zahájil a řídil starosta. Přivítal přítomné. Vyhotovením zápisu pověřena p.Rychtářová Ověřovatelé : Šenkýř, Vavřík

K bodu 2/ -předsedající seznámil jednání s návrhem jednání. K navrženému programu nebylo vzneseno připomínek ani návrhů na doplnění. Usnesení č.6/12 -zastupitelstvo schvaluje předložený návrh programu jednání zastupitelstva. Hlasování : 6/0/0

K bodu 3/ -předsedající informoval jednání zastupitelstva s průběhem zajištění výběrového řízení na akci Oprava sportovního areálu Hoslovice“. Po stránce dokladové a administrativní výběrové řízení zajistila Ing.Zelenková. FV zkontroloval podané nabídly po stránce obsahové. Po celkovém projednání a seznámení se obsahem dokladové dokumentace výběrového řízení přijato : Usnesení č.7/12 a) -zastupitelstvo konstatuje, ževšechny nabídky respektují podmínky stanovené

zadavatelem.

b) -zastupitelstvo schvaluje výběrové řízení s tím, že jako nejnižší nabídkovou cenu má nabídky č.3 : PROTOM s.r.o. Strakonice, Písecká 290, Strakonice s nabídkovou cenou 1.319.457,-Kč Hlasování : 6/0/0

-zastupitelstvo dále projednalo záměr možného pronájmu prostor v budověčp.42 v Hodějově. Usnesení č.8/12 -zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu prostor v budověčp.42 v Hodějově.

-zastupitelstvo dále projednalo záměr možného prodeje části pozemku parc.č. 286/1 v k.ú. Hodějov. Usnesení č.9/12 -zastupitelstvo schvaluje záměr možného prodeje části pozemku par.č. 286/1 v k.ú. Hodějov. Hlasování : 6/0/0

-zastupitelstvo déle projednalo možnost podání žádostí o granty vyhlášené Jihočeským krajem. Po celkovém projednání bylo dohodnuto podážádostí : -GP na podporu jednotek dobrovolných hasičů „Oprava požární zbrojnice Hodějov“. GP podpora zřízení bezpečnostních prvků „Umístěukazatele rychlosti v Hoslovicích“. GP podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Oprava vodovodu Hoslovice -II.etapa“. Usnesení č. 10/12 -zastupitelstvo schvaluje předložení návrh podání žádostí o příspěvky z GP vyhlášených Jihočeským krajem s tím, že dofinancování bude zajištěno z rozpočtu obce. Hlasování : 6/0/0

K bodu 4/ -různé, diskuse: -starosta seznámil jednání zastupitelstva s žádosti J.K. ohledně možného poskytnutí příspěvku na provoz pojízdné prodejny, zajišťuje zásobování v Hodějově a Škrobočově. Usnesení č. 11/12 -zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz pojízdné prodejny ve výši 6.000,-Kč.Příspěvek bude poskytnut ve dvou splátkách. Hlasování : 6/0/0

-zastupitelstvo dále projednalo výši nájemného v případě pronájmu prostor v bodověčp. 42 Hodějov. Usnesení č. 12/12 -zastupitelstvo schvaluje nájemné za užívání prostor v budověčp.42 Hodějov ve výši 1.500,-Kč/měčně.Současně bude nájemce udržovat přilehlou zahradu p.č.286/3k.ú.Hodějov. Hlasování : 6/0/0 p.Sova -osazení obecních rybníků, nákup ryb /dohodnuto 60 ks kapr, amur /.

p.Kočí -vítání občánkůřední deska,oprava kapiček /občané budou upozornění na možnost čerpání příspěvků /.

p.Vavřk-příspěvek na MDŽ, oprava ohřívače /opravu zajistí starosta/.

K bodu 5/ -starosta poděkoval přítomným za odpovědný přístup.

Tímto byl program jednání vyčerpán a jednání ukončeno

Ověřovatelé : …………………………………………………….

……………………………………………………. Zapsala : Věra Rychtářová